Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jednoduché účetnictví

Jednoduché účetnictví

Úvod do podnikání
 • oddělené sledování peněžní stránky hospodaření od evidence pohledávek a závazků
 • mohou vést:

  fyzické osoby, které nejsou zapsané v obchodním rejstříku
  některé příspěvkové organizace, některá politická hnutí

Fyzická osoba

  • pokud se zapíše do OR musí vést podvojné účetnictví
  • pokud se nezapíše

   - podvojné účetnictví
   - jednoduché účetnictví
   - výdajový paušál

  Výdajový paušál (§ 7 Daň z příjmů)

   

  - neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, může uplatnit výdaje (pokud není účastníkem sdružení) ve výši 25 % z příjmů ze živnosti nebo z jiného podnikání podle zvláštních předpisů

  Daňové účetnictví

  - abychom mohli prokázat daňové přiznání

  Vznik firmy a otevření účetních knih

  1. Na začátku podnikání se sestaví výkaz majetků a závazků
  2. Otevření účetních knih
  • vyhotovíme jejich seznam
  • označíme názvem knihy a firmy
  • účetní a daňové období
  • očíslovat stránky
  • jméno pracovníka, který bude provádět zápisy

  3. Podnikatel popíše způsob číslování účetních dokladů a označení ostatních písemností

  Vše vychází ze zákona o účetnictví

   

  Začátek podnikání

   • účetnictví musíme otevřít ke dni vzniku živnostenského oprávnění
   • zřizovací výdaje:
   • - výdaje spojené se zřízením nového podniku -> soudní a notářské poplatky, N na pracovní cesty, mzdy a odměny, nájemné, ...

    - nesmíme zahrnout výdaje spojené s pořízením IM a na opravy a udržování

    - do 20 000,-- (včetně) -> hned

    - nad 20 000,-- -> NIM -> 8 let

    Účetní knihy

    Peněžní deník - PPD, VPD, výpis z Bú

   Pomocné knihy

    • kniha pohledávek (s DPH i bez)
    • kniha závazků
    • inventární karty HIM a NIM
    • inventární karty finančního majetku
    • skladní karty (kniha zásob)
    • kniha pro evidenci cenin
    • pokladní knihy
    • kniha pro evidenci nepřímých daní (pokud není součástí pohledávek a závazků)
    • mzdové listy
    • inventární karty rezerv a časové rozlišení výdajů

    Evidence v průběhu roku

     

    materiál

    faktura za materiál -> kniha závazků
    faktura za dopravu materiálu -> kniha závazků, peněžní deník
    DIM - materiálové zásoby -> peněžní deník, dále stejné jako u materiálu + zvláštní evidence

    prodej materiálu

    - vyskladnění -> skladní karta
    - vystavení faktury -> kniha pohledávek
    - zaplacení faktury -> peněžní deník příjmy ovliv. d.

    reklamace

    - vrátí peníze -> peněžní deník
    - neuznaná -> výdaje ovliv. d.

    darování materiálu -> PD - výdaje ovliv. d.

    inventarizace

    manko do normy -> skladní karta, PD - výdaje ovliv. d.

    -> úhrada

    úvěr

    - výpis z Bú -> PD příjmy neovliv. d.
    - splácení -> PD výdaje neovliv. d.
    - úrok -> PD výdaje ovliv. d.

    kurzové rozdíly -> příjmy nebo výdaje ovliv. d.

    investiční majetek -> inventární karta

     -> PD výdaje neovli. d. (všechny složky pořízení, technické zhodnocení)

    leasing

    - 0. Splátka není uznatelná -> PD výdaje neovliv. d.
    - splátka na konci roku -> výdaje ovliv. d.

    vyřazení IM - u darů a u manka to není jednoduché -> zákon o dani z příjmů

    mzdy
    • mzdové listy
    • do PD - platba
    • všechny složky hrubé mzdy + daň z příjmů do kol. mzdy
    • SP a ZP zvlášť

    daň z příjmů zaměstnance -> PD výdaje neovliv. d.

    DPH finančnímu úřadu -> PD výdaje neovliv. d., ostatní
    silniční daň -> PD výdaje ovliv. d., provozní režie
    časové rozlišení - musíme rozlišovat pouze nultou splátku leasingu
    rezervy
    • zákonné

    - VÚD -> PD výdaje ovliv. d., provozní režie
    - faktura -> kniha pohledávek
    - platba fa -> výše rezervy - PD výdaje neovliv. d.
    -> zbytek - PD výdaje ovliv. d.
    - storno rezervy-> PD - výdaje ovliv.

    Zahrnování příjmů a výdajů plynoucích popřípadě vynaložených mezi 16. Prosincem a 15. lednem účtujeme do zdaňovacího období, kterému hospodářsky patří nebo ke kterému je poplatník přiřadí..

    Uzávěrkové operace

    - operace, které se doplňují za poslední zápis v PD
    odpisy -> výdaje ovliv., provozní režie
    tvorba rezervy -> výdaje ovliv. , provozní režie
    kurzové rozdíly -> příjmy nebo výdaje ovliv. (pouze u fin. Účtů)
    NIM a HIM vytvořený vlastní činností -> v ceně pořízení do příjmů ovliv.
    darované zásoby - neuznatelné -> - výdaje ovliv.
    poměrná výše nulté splátky u leasingu

    Výpočet SP a ZP na konci roku

    Příjmy - výdaje ovliv. = ZISK -> 35 % vyměřovací základ 34 % SP

    13,5 % ZP

    povinnost za rok - zálohy = pohledávka, závazek (příslušná kniha - při platbě)

    -> neprochází peněžním deníkem

    Daň z příjmů

    - individuální podnikatel platí daň z příjmu fyzickým osob
    - během roku platí zálohy

    Zisk

    - SP
    - ZP


    základ daně

    - 26 400,-- (za poplatníka)
    - 13 200,-- (za dítě)
    (manželka na mateřské, 10 % PC IM, ...)


    upravený základ daně-> DAŇ - zálohy -> kniha závazků

    Na základě údajů z PD a pomocných knih vyplníme daňové přiznání. Součástí daňového přiznání je přehled příjmů a výdajů, majetku a závazků.

    Výkazy příjmů a výdajů, majetku a závazků si vyplníme pro sebe.