Jdi na obsah Jdi na menu
 


Husitství

Pokles cen zemědělských výrobků , růst cen řemeslných výrobků , zhoršení sociálních poměrů poddaných - nedostatek peněz , ústup směny s městem - snížení odbytku řemeslných výrobků , nespokojenost spotřebitelů .
- pokles zemědělských výnosů v důsledku kolonizace v méně úrodných oblastech ( úrodná půda byla zabraná ).
- morová epidemie .
- prohlubování sociální diferenciace všech vrstev společnosti . Vládnoucí vrstva - panovník , panstvo , šlechta . Scelování pozemků , vyhánění poddaných z úrodných na méně úrodné pozemky.

Města - patriciát * ( vys. bojují ) cechovní mistři ( soupeření o moc , nacionalismus ) * tovaryši a městská chudina ( málo placeni )

Vesnice - bohatí sedláci * bezzemci ( odmítání poddanské poslušnosti ) .

Zásadní rozpor mezi šlechtou a poddanými ( odmítají odvádět renty )
Jeden problém však mají společný - odpor k církvi
Hlásá pokoru , slušnost , skromnost , přitom žije v přepychu , pořádá nákladné hostiny , prodává odpustky . Lid kritizuje úplatkářství , ten , kdo si úřad zaplatí , tak ten ho také vykonává . Věřící také popudilo schizma - církev zvolila nového papeže , ale ten z Avignonu neodstoupil - vznik dvojpapežství - církev již nemá takovou autoritu .

1409 - koncil v Pise - sesadili oba papeže , zvolili nového , ti původní dva znovu neodstoupili , vznik trojpapežství.


b.

Jan Hus ( 1379 - 1415 ) - filozof , teoleg ,rečník . Narozen v Husinci u Prachatic , studium Pražské univerzity , stal se mistrem univerzity , později rektorem . 1400 - vysvěcen na kněze , od roku 1402 kazatel v Betlémské kapli na St.Městě Pražském. Respektuje Boží zákon , písmo svaté je nejvyšší autoritou . Kritizuje církev , rozmařilosti bohatých ,požadavek křesť. způsobu života ( láska , spravedlnost ) , boj za pravdu , neusiloval o převrat , ale o odstranění zlořádů . vliv na Václava čtvrtého 1409 - dekret Kutnohorský - změna poměru počtu hlasů na univerzitě ve prospěch Čechů - němečtí mistři a studenti opustili Prahu a založili univerzitu v Lipsku .

1410 - papežská bula zakazovala kázání v soukromých kaplích mimo farní kostely - Hus neposlechl

1412 - Husovo vystoupení proti prodávání odpustků - papežská klatba , nad Prahou vyhlášen interdikt ( zákaz církevních obřadů za přítomnosti Husa ve městě ) , odchod na venkov , káže dál - Kozí hrádek u Sezimova Ústí , Krakovec u Rakovníka,přednášky většinou pod širým nebem.
Taky hodně píše - Postila , knížky o svatokupectví , Výklad viery , desatera a páteře , O pravopise českém , Listy z Kostnice.

1414 - pozván na koncil do Kostnice ( Zikmundem ) , dostal od něho ochranný glejt zaručující bezpečnost , Hus doufal v možnost obhajoby svého učení , ale uvězněn , odmítl odvolat své názory , prohlášen za kacíře a 6.7.1415 upálen Jeho smrt byla podnětem k lidovému odporu v Čechách .
Koncil ukončen 1418 - považován za úspěšný - jediným papežem je Martin pátý.


c.

Husovi přívrženci - Husité - venkovský lid , chudina , řemeslníci , část studentů a univerzitních profesorů .
Společný požadavek - zrušení světské moci církve , zabavení jejího majetku ( toho se chytla šlechta a začala Husitství také podporovat ) . Společný znak kalich - symbol přijímání pod obojí - tj. hostii ( tělo ) a víno ( krev Páně ) - dosud jen kněží - výraz rovnosti lidí před bohem - kališníci . nepřátelé Husitů - katolická šlechta , německý patriciát , vyšší duchovenstvo
Program Husitů - Čtyři pražské artikuly

30. 7 . 1419 - Začátek vlastního Husitství - 1. Pražská defenestrace - pražský lid vedený Janem Želivským zaútočil na Novoměstskou radnici , kde byli vězněni přívrženci Husitství . Svrhli z oken konšely a Husité se dostávají v Praze k moci.

Husitství mělo dvě fáze.

a. 1419 - 1421
b. 1421 - 1434 ( 1437 )

Husitští přívrženci -
a. umírnění - husitské panstvo , část nižší šlechty
b. střed - Pražané a jejich přívrženci - samostatný proud .
c. radikálové - lid z venkova , v letech 1419 - 1420 došlo k vyhranění 3 radikálních směrů .
Orebité ( Třebechovice u Hradce K. , po smrti Žižky sirotci - vojenská síla a nesmlouvavost )
Táboři - jižní a jihozápadní Čechy , obec bratří a sester
Severočeští husité - Žatec a Louny .

Vzájem 1. fáze - bouřlivé období , vládne chudina , typické je napadání církevních institucí ( pálení kostelů ) , k husitství se také přidává nižší šlechta , která zabraný majetek církve zabírá sama , církev přišla o 90 % půdy.
1420 - vzniká nové centrum - Tábor - vojenský opěrný bod Husitů , společný majetek v kádích , důsledná rovnost - v čele čtyři hejtmané - jedním z nich byl Jan Žižka ( zchudlý zeman )
1420 - 25.3. bitva u Sudoměře - malá skupina Husitů se bránila útoku odpůrců husitství ( jihočeské katolické panstvo ) Byla to bitva na hrázi dvou rybníků , Husité využili terénu a vozové hradby. Husité zvítězili .
Papež vyhlašuje křížovou výpravu do Čech , do čela křížové výpravy se postavil Zikmund ( bratr Václava čtvrtého ) , tažení proti Praze , na pomoc přispěchali Táborité , 14.7.1420 - vítězství husitů zásluhou Žižky , další porážku utrpěl Zikmund 1.11.1420 na Vyšehradě od Hynka Krušiny ( orebité )

4 Pražské artikuly : 1. přijímání pod obojí 2. svoboda kázání 3. konec světského panování církve ( zabrání jejího majetku ) 4 . trestání smrtelných hříchů bez rozdílu stavu
Za konec první fáze se považuje únor 1421 . To Žižka vyhnal na tři sta členů nejradikálnějších představitelů levice ( tzv. pikartů ) . Potlačil též vzpouru pikartů ve svém vojsku . Převahu v Táboře mají poté měšťané , ta umírněnější vrstva. V Praze končí první fáze popravou Jana Želivského 9. 3. 1422 .

1. fáze - rozhodující silou jsou 3 městské svazy - pražský , orebský , táborský . začíná husitským Čáslavským sněmem ( 3 - 7. 6. 1421 ) - účast husitské i katolické šlechty. Sněm prohlásil Pražské artikuly za zemský zákon , zbavil Zikmunda trůnu a zvolil 20 člennou zemskou vládu. ( 5 pánů , 7 rytířů , 8 měšťanů )

2. křížová výprava do Čech - vítězství husitů Žatce ( říjen 1421 ) , koncem roku Zikmund obsadil Kutnou Horu , byl však nucen ji opustit . Zikmund poražen u Havl. Brodu v lednu 1422 . Dochází ke sporům i Táboře - Žižka je kritizován za svoji krutost při dobývání měst , proto odchází do vých. Čech - vybudován na základě orebského svazu tzv. Menší Tábor. 1423 - vyhlášen Žižkův vojenský řád - stejné povinnosti pro všechny členy polního vojska , tvrdé tresty pro případné zrádce .
Probíhají též jednání o novém králi - s Polskem , v dubnu 1422 přichází do Čech litevský vévoda Zikmund Korybutovič. Husity byl přijat za zemského správce , roku 1424 mu byla nabídnuta královská koruna , po jednání se Zikmundem 1427 zajat a poté vyhoštěn. 1423 - ( podzim ) na svatohavelském sněmu vznikla koalice umírněných husitů a katolické šlechty - usnesení proti Žižkovy Žižka je porazil v bitvě u Malešova u Kutné Hory ( červen 1424 ) , rozpad pražského městského svazu , Žižkovo tažení na Prahu , aby potrestal zradu , ale došlo k dohodě - příslib účasti pražských vojsk při husitském tažení za osvobození Moravy z rukou císaře Zikmunda. Žižka rovněž ovládl většinu měst rozpadlého pražského svazu. 11. 10. 1424 Žižka umírá při tažení na Moravu , do čela husitských vojsk zvolen Prokop Holý - spojil Husity pod vedením Tábora , ve vých .Čechách se husitům začalo říkat sirotci , v čele Prokop Malý ( Prokůpek ) , v sever. Čechách menší svaz - v čele Jan Rokycana.

Vyhlášena třetí křížová výprava - bitva u Ústí n / L ( 16. 6 . ) , Prokop Holý porazil vojska Durynská a Saská

4 . křížová výprava - 4. 8. 1427 - bitva u Stříbra u Tachova - křížáci před husity uprchli

5 . křížová výprava - 14 . 8. 1431 - žoldnéři páté křížové výpravy se dali na útěk již při zpěvu blížících se husitských vojsk - křížákum velel italský kardinál Giuliano Cesarini .

V letech 1428 - 1433 - probíhaly spanilé jízdy husitů ( tzv. rejsy ) - výpravy do sousedních zemí , přechod od obranných bojů na útočné , odvety za křížácké výpravy , zdroj obživy , propaganda husitství. Katolíci změnili taktiku a snažili se s husity vyjednávat 1432 - probíhala jednání v Chebu ( 18. 5. ) - Husité si vydobyli právo obhajovat své učení a jednat s církví jako rovný s rovným .
1433 - koncil v Basileji - jednání o míru , Husité chtěli prosadit všechny artikuly , církev uznala pouze kalicha ( pod obojí ) , Husité odmítali kompromis , během jednání se katolíkům podařilo Husity rozštěpit -panská jednota ( nejvyšší šlechta ,Pražané)
30. 5. 1434 - rozhodující bitva u Lipan nedaleko Českého Brodu - v panské jednotě byli i husité , takže znali dobře jejich taktiku , předstírali útěk , vylákali Husity z vozové hradby , poté znovu zaútočili a husity pobili - padl Prokop Holý , 10000 mrtvých husitů , 2000 z nich upáleno .
5.6. -14. 8. 1436 - Na Jihlavském sněmu českých stavů byl Zikmund přijat za českého krále , když souhlasil s majetkovými přesuny na úkor církve. Byla zde slavnostně vyhlášena Basilejská Kompaktáta - kompromis mezi basilejským koncilem a pražskými artikuly - prakticky se povolovalo jen přijímání pod obojí .
9. 9. 1437 - Jan Roháč z Dubé - poslední ozbrojený odpor proti Zikmundovi - na hradě Sion u Kutné Hory - popraven s 50 souputníky - konec husitství


Výsledky , význam a ohlas Husitství

Výsledky - katolická církev přišla o 4/5 majetku ve prospěch panstva a měst , církev ztratila přístup na zemský sněm , oslabena královská moc .

Význam - poddaní nemusí platit desátky , počeštění některých měst , odchod němců. Čeština se stala diplomatickým jazykem - bohoslužby , úřady , při mezinárodních jednáních - Polsko , Uhry . Růst vzdělanosti ( Pius druhý : Táborská žena zná bibli lépe než leckterý italský kněz ) , čeští žoldnéři jsou všude vítáni , získali pověst neporazitelnosti .
- Český stát trpěl po ekonomické stránce - devastace Čech , pokles mezinárodního obchodu , pokles počtu obyvatel , nedostatek kvalitních mincí ( pozastavena jejich ražba )

Husitská tradice - poprvé opěvoval husitství Fr. Palacký , v době národního útisku oslava husitů pro jejich národní uvědomění , boj husitů za pravdu .


Husitské zbraně - kopí , kropáč ( nebo také hvězda ) - ostnatá koule umístěná na tyči , řemdih ( ostnatá koule na řetězu připevněná k tyči ) ,sudlice - násada s dlouhým nožem , v protisměru nože dva menší bodáky ,cep , palcát